Noutati

 

Subscrisa, ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunta:

 

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a

ABC Asigurari Reasigurari SA

 

Data desfasurarii: 20.04.2018, ora 12.00

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 21.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

1. Raportul de gestiune, situatii financiare anuale 2017, repartizarea profitului net si raportul auditorului financiar extern.

2. Situatiile financiare anuale 2017 intocmite in conformitate cu IFRS si raportul auditorului financiar extern pentru acestea.

3. Confirmarea delegarii atributiilor prevazute la art. 11.4 lit. a) pentru anul 2017, specific Raportul de Audit pentru machetele privind raportarea Solvency II, care are termen de predare in 06.05.2018.

4. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 si Planul de afaceri revizuit 2018-2020.

5. Programul de investitii pe anul 2018.

6. Aprobarea auditorului financiar extern si a conditiilor contractuale.

7. Prezentarea si aprobarea propunerii de noi mandate pentru cei 7 administratori ai Societăţii, cu o nouă perioadă de 4 ani, începând cu data aprobării prezentei rezoluţii în cadrul AGOA, sub rezerva obtinerii aprobarii A.S.F.

8. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a limitei maxime a remuneratiei directorilor Societătii.

9. Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, Presedintele Consiliului de Administratie să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluţiilor AGOA, să reprezinte Societatea în faţa Autoritatii de Supraveghere Financiara şi/sau tuturor celorlate autorităţi publice sau private din România pentru obţinerea oricăror aprobări necesare şi pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai sus.

Materialele pentru AGOA sunt puse la dispozitia actionarilor spre consultare la sediul Societătii începând cu data de 07 martie 2018.

La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în condiţiile stabilite prin Actul Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de 14.04.2018, data de referinţă stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Acţionarii pot participa la şedinţa AGOA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceştia pot fi reprezentaţi de către acţionari special împuterniciţi ai Societăţii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice).

Procurile si mandatele vor fi depuse în original la sediul Societăţii, până la data de 18.04.2018, ora 10:00. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe la AGOA este permis prin proba identităţii acestora cu actul de identitate.

Documentele şi materialele vor fi disponibile acţionarilor la sediul Societăţii din Str. Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1.


Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Mircea HRISTOFOR


 

Subscrisa, ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunta:

 

CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a

ABC Asigurari Reasigurari SA

 

Data desfasurarii: 20.04.2018, ora 13.00

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 21.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii prin actualizarea actionarilor ca urmare a fuziunii prin absorbtie dintre Iridex Group Plastic SRL in calitate de societate absorbanta si Iridex Group Constructii SRL in calitate de societate absorbita.

2. Aprobarea modificarii partii introductive a actului constitutiv in sensul introducerii la categoria actionarilor tip lista a actionarilor persoane juridice ce detin fiecare actiuni intr-un procentaj de sub 10% din capitalul social, partea introductiva a actului constitutiv modificandu-se dupa cum urmeaza:

„Acţionarii ABC Asigurări Reasigurări S.A. („Societatea”):

  1. HIDROCONSTRUCTIA S.A., persoană juridică română, având sediul in București, Sector 1, Calea Dorobanți, nr. 103-105, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/1726/1991, CUI 1556820,

  2. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., persoană juridică română, având sediul in București, Sector 1, Sos. București – Ploiești, nr. 17, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/2292/1991, CUI 398284,

  3. Persoane juridice ce detin fiecare sub 10% din capitalul social - cei mentionati in Registrul Actionarilor Societatii.

  4. Persoane fizice - cei mentionati in Registrul Actionarilor Societatii.

3. Aprobarea modificarii Art. 6.3 din actul constitutiv care va avea urmatorul cuprins:

6.3. Structura deţinerilor in capitalul social al Societăţii este următoarea:

  • S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. detine un numar de 1.148.343 actiuni in valoare de 11.483.430 lei (Ron), reprezentand 58,11% din capitalul social;
  • S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L detine un numar de 349.561 actiuni in valoare de 3.495.610 lei (Ron), reprezentand 17,69 % din capitalul social;
  • Alte persoane juridice detinand un numar de 158.084 actiuni in valoare de 1.580.840 lei(Ron), reprezentand 8,01% din capitalul social, conform Registrului actionarilor
  • Persoane fizice detinand un numar de 320.012 actiuni in valoare de 3.200.120 lei(Ron), reprezentand 16.19% din capitalul social, conform Registrului actionarilor.

4. Mandatarea dlui. Mircea Hristofor, să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluţiilor AGEA, inclusiv să redacteze şi să semneze varianta actualizată a Actului Constitutiv al Societăţii, să reprezinte Societatea în faţa Autoritatii de Supraveghere Financiara şi/sau tuturor celorlalte autorităţi publice sau private din România pentru obţinerea oricăror aprobări necesare şi pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai sus.

Materialele pentru AGEA sunt puse la dispozitia actionarilor spre consultare la sediul Societătii începând cu data de 19 martie 2018.

La AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în condiţiile stabilite prin Actul Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de 14.04.2018, data de referinţă stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Acţionarii pot participa la şedinţa AGEA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceştia pot fi reprezentaţi de către acţionari special împuterniciţi ai Societăţii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice).

Procurile si mandatele vor fi depuse în original la sediul Societăţii, până la data de 18.04.2018, ora 10:00. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe la AGEA este permis prin proba identităţii acestora cu actul de identitate.

Documentele şi materialele vor fi disponibile acţionarilor la sediul Societăţii din Str. Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1.


Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Mircea HRISTOFOR

 

Anunt public de cesiune de actiuni

Domnul SATRAN VERGIL anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 900 actiuni.

Domnul GUTUE STEFAN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Doamna CONSTANTIN CRISTINA MIHAELA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 75 actiuni.

Doamna CIOCA NICOLINA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 276 actiuni.

Doamna STANCIU IONICA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 564 actiuni.

Domnul IONESCU MARIUS CONSTANTIN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 164 actiuni.

Doamna LUPU MIRELA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Doamna ANDREESCU AURELIA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Doamna CRISTESCU MARIANA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 264 actiuni.

 

Actionarii interesati pot obtine informatii suplimentare de la sediul societatii sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Negru Iulian - Sef Serviciu Juridic.

Persoanele interesate care fac sau nu fac parte din actionariatul societatii pot solicita informatii cu privire la posibilitatea de achizitie a acestor actiuni la sediul societatii, sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Negru Iulian - Sef Serviciu Juridic.

 

Certificare ISO

ABC Asigurari Reasigurari S.A. a obtinut, certificarea sistemului de management al calitatii in confomitate cu standardul ISO 9001:2015.

Atestarea a fost acordata de catre Organismul de certificare RINA-SIMTEX-OC (organism de certificare acreditat de RENAR).